Uttalande från Katolska biskopsämbetet i frågan om forskning på embryonala stamceller från 5 december 2001

Ett forskarlag i USA har i veckan offentliggjort att det nyligen framställt ett antal mänskliga embryon genom kloning. Dessa embryon har sedan forstörts vid tidig celldelning för att man ska kunna skörda deras stamceller. Denna nyhet kommer i en tid då vi i Sverige debatterar frågan om huruvida forskning på embryonala stamceller ska tillåtas eller inte. Vetenskapsrådet förväntas offentliggöra sitt beslut nu på måndag den 3 december. Dessa två händelser är inte oberoende av varandra. Forskning på embryonala stamceller är, även här i Sverige, tänkt att bana väg för medicinska behandlingar som bygger på samma teknik och användning av mänskligt liv som rapporteras från USA.

Vi står nu inför ett viktigt etiskt vägval. I debatten som förs här hemma och i artikeln som forskargruppen i USA publicerat gör man gällande att denna forskning kommer att gagna patienter som drabbas av svåra sjukdomar. Detta vällovliga syfte, menar man, kan motivera den förstörelse av mänskliga liv som forskningen och dess framtida kliniska tillämpningar medför. Men detta utnyttjande av mänskligt liv strider också mot vårt samhälles djupaste moraliska övertygelse. Denna övertygelse säger att varje människoliv äger ett oändligt värde och aldrig får användas endast som ett medel.

Frågan om embryots identitet är avgörande. Vissa röster menar att det mänskliga livet är en process och att det är först vid medvetandets utveckling som man kan tala om en människa i ordets sanna bemärkelse. Sådana påståenden vilar dock på godtyckliga kriterier. Faktum är att varje människoliv börjar vid befruktningen då de manliga och de kvinnliga köncellerna möts, smälter samman och ger upphov till en ny genotyp, en ny mänsklig organism med en egen genetisk identitet. Befruktningen utrustar också det lilla embryo med en aktiv potentialitet, d v s en inre självdrivande process som leder till att det kan utvecklas, utifrån sina egna betingelser, som en organisk enhet fram till födelsen och vidare till vuxen ålder. Rent fysiskt blir därför embryot inte en människa utan är redan en människa i vardande. Likaså kan man säga att varje vuxen människa är ett embryo som vuxit till sin fulla biologiska potentialitet.

I Sverige såsom i de flesta länderna i Europa är det ännu inte aktuellt med framställning av embryon i forskningssyfte. I stället ansöker man om tillstånd att använda redan befintliga överblivna embryon som framställts i samband med konstgjord befruktning. Dessa embryon kommer så småningom att kasseras. Varför inte då använda dem för att öka vår kunskap om stamcellernas oerhörda möjligheter? Utifrån människovärdeprincipen är framställandet och förekomsten av övertaliga embryon något djupt beklagligt och moraliskt oacceptabelt. Om man överhuvudtaget ska tillåta att embryon “framställs” vid fertilitetsbehandlingar måste det finnas ett strikt regelverk, likt det i Tyskland, som förbjuder framställning av övertaliga embryon. Användningen av dessa embryon i forskningen skulle bidra till föreställningen att dessa liv inte har ett inneboende värde. De kan tillverkas, förstöras och varför inte kopieras. Människan, även i hennes allra första början, är dock aldrig ett ting utan en oersättlig person. Därför motsätter vi oss att dessa embryon används vid forskning.

I Sverige såsom i de flesta länderna i Europa är det ännu inte aktuellt med framställning av embryon i forskningssyfte. I stället ansöker man om tillstånd att använda redan befintliga överblivna embryon som framställts i samband med konstgjord befruktning. Dessa embryon kommer så småningom att kasseras. Varför inte då använda dem för att öka vår kunskap om stamcellernas oerhörda möjligheter? Utifrån människovärdeprincipen är framställandet och förekomsten av övertaliga embryon något djupt beklagligt och moraliskt oacceptabelt. Om man överhuvudtaget ska tillåta att embryon “framställs” vid fertilitetsbehandlingar måste det finnas ett strikt regelverk, likt det i Tyskland, som förbjuder framställning av övertaliga embryon. Användningen av dessa embryon i forskningen skulle bidra till föreställningen att dessa liv inte har ett inneboende värde. De kan tillverkas, förstöras och varför inte kopieras. Människan, även i hennes allra första början, är dock aldrig ett ting utan en oersättlig person. Därför motsätter vi oss att dessa embryon används vid forskning.

Katolska kyrkan är givetvis positiv till medicinsk forskning. Forskningsfrihet är ett positivt men inte ett absolut värde. Den måste inspireras av vissa fundamentala värden och kontrolleras av vissa riktlinjer. Vi stöder all forskning, inklusive på adulta stamceller, som gagnar patienten och som tillvaratar kroppens egen förmåga att förnya sig själv. Vi är däremot emot all forskning som utsläcker enskilda människoliv och som äventyrar vårt gemensamma människovärde.

Vi uppmanar därför den svenska regeringen och riksdagen att snabbt ratificera Europarådets Konvention om de mänskliga rättigheterna och biomedicin (den s.k. Oviedokonventionen från 1997) samt dess protokoll mot kloning. Denna konvention förbjuder framställningen av embryon i forskningssyfte och erbjuder ett instrument som tillförsäkrar enskilda individer fundamentala rättigheter inom biomedicinens område. Vi efterlyser också mer internationellt samarbete i dessa frågor så att inget forskarlag i världen kan arbeta utan tillbörlig laglig tillsyn. Vi uppmanar slutligen alla andra berörda parter, från Vetenskapsrådet till sjukhusens etiska kommittéer, att inte stödja forskning som leder till utsläckande av människoliv.    upp

 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän