Katolskt medborgarinitiativ inför andra omröstningen av eutanasilagförslaget i Luxemburg

Här nedan följer motiveringen från Cercle Beaumont, en katolsk lekmannagrupp i Luxemburg, till varför det enligt deras mening skulle vara en skandal för landet om den nya eutanasilagen går igenom.

Cercle Beaumont är en informell grupp av intellektuella yrkesmän och kvinnor av vilka ett stort antal innehar viktiga ansvarsposter inom de olika organisationer de arbetar för. Medlemmarna av Cercle Beaumont bekänner sig till de evangeliska värdena och försöker leva enligt dem, var och en i den miljö där han eller hon befinner sig. Det är med ängslan och oro som Cercle Beaumont noterat att ett beslut om avkriminalisering av eutanasi den 19 februari 2008 fattades av en majoritet av det luxemburgska parlamentets ledamöter. På grund av ämnets utomordentliga allvar anser Cercle Beaumont att de bör inta ett offentligt ställningstagande.

Cercle Beaumont önskar uttrycka sitt allra livligaste motstånd mot en avkriminalisering av eutanasi, vilket är att likställa med mord enligt till exempel artikel 2 i Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Långt ifrån att vara en reform som tjänar samhällets bästa, utgör legaliseringen av eutanasi och assisterat självmord ett mycket stort steg bakåt i ett samhälles utveckling som, om förslaget går igenom, istället är något som kommer att drabba de allra svagaste och mest behövande i vårt samhälle och vara ett slag i ansiktet på den värdighet som vi alla har rätt till.

Eutanasi kan inte sägas vara något som utgör en tillgång för samhället och gör det till ett bättre samhälle. Anhängare av en minimalistisk etiksyn (jfr till exempel Ruwen Ogien, se hans verk ”L´éthique aujourd´hui. Maximalistes et minimalistes”) företräder principen att det inte har någon betydelse vad man gör mot sig själv, det goda eller det onda som man frivilligt utsätter sig själv för kan inte bedömas ur en moralisk synvinkel. Med detta sätt att resonera skulle den som av egen vilja gör den andre något orätt utföra en omoralisk handling, men inte den som skadar sig själv, och detta skulle enligt de som förespråkar denna tes, tillåta avkriminaliseringen av eutanasi och assisterat självmord.

Den minimalistiska etikens värde kan dessutom ifrågasättas när det gäller det rent praktiska utförandet. Utförandet av eutanasi och av assisterat självmord kräver nämligen på olika nivåer att tredje man hjälper till. Alltså sprids den orätt som ”eutanasikandidaten” gör mot sig själv på dem som måste hjälpa honom eller henne att dö.

Cercle Beaumont önskar understryka sin tro på att människan har ett värde både som individ och som samhällsvarelse. Vi anser att människan äger såväl en intelligens som en egen vilja och att hon således har förmåga att själv respektera sin roll i samhället, vilket innebär att hon inte tillåter sig själv att stjäla, ljuga eller begå mord. I sin egenskap av människa är hon också en varelse fast inlemmad i det omkringgivande samhället. Cercle Beaumont önskar kämpa emot en oklart reflekterad liberalisms filosofiska ytterligheter och påminna om att människan äger autonomi när det gäller att respektera de normer och praktiska utförande av dessa som gynnar såväl individens som samhällets.

När det rör sig om ställningstagandet för eutanasi som de rörelser som på det politiska planet har ekologi och värnandet av miljön som sina absoluta ledstjärnor, önskar vi understryka att det är absolut oförenligt att på en gång säga sig hysa respekt för livet på vår planet och uppfattningen att människan själv kan göra vad hon vill med skapelsen. Cercle Beaumont önskar lyfta fram den intellektuella förljugenhet som det å ena sidan skulle innebära att säga sig vilja bevara naturen och miljön och å den andra rösta för något som innebär att man frivilligt dödar. Cercle Beaumont kräver en förklaring av företrädarna för politisk ekologi i denna sak och ber dem att tänka över saken på ett mera rättvist och djupgående sätt, så att inte följden blir att man kommer att sätta likhetstecken mellan ekologi och eutanasi.

Slutligen önskar Cercle Beaumont påminna om de historiska precedensfallen där vi framför allt kommer att tänka på den nationalsocialistiska regimen och en lagstiftning som inte bara tillät eutanasi utan upphöjde den till ett mål, som vi alla vet. Vi kan också påminna om hur det belgiska och holländska antagandet av lagen om eutanasi har utfallit i praktiken. Vi i Cercle Beaumont liksom alla medborgare i detta land förstår nog genast att detta kan leda till eliminerandet av mer eller mindre gravt handikappade, till neonatal eutanasi och mycket annat. Ett verk som beskriver dessa farhågor väl är André Pichons ”La société pure”, Editions Flammarion, 2001.

Luxemburg, den 28 februari 2008

av Cercle Beaumont

Källa: Katolsk Observatör (www.katobs.se


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän